Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Międzynarodowe integracje gospodarcze

Zasady Wspólnej Polityki Rolnej
1 Zasada jednolitości rynku:oznacza że artykuły rolno spożywcze mogą przekraczać wewnętrzne granice UE bez żadnych przeszkód( takich jak cła ograniczenia ilościowe, normy techniczne , ogr.jakościowe )
2. Zasada preferencji Wspólnoty : oznacza że pierwszeństwo zbytu na rynku WE mają artykuły rolno -spożywcze wyprodukowane w krajach WE.
3. Zasada solidarności finansowej : oznacza że wszystkie państwa WE solidarnie ponoszą koszty prowadzenia wspólnej polityki rolnej, bez względu na to jaki jest aspekt rzeczowy i geograficzny wykorzystania tych środków
4. zasada współodpowiedzialności producentów : oznacza że cena minimalna gwarantowana jest tylko do pewnego górnego pułapu tzw.próg gwarancji
Podstawowy instrument : Ceny ( ceny minimalne , opłaty wyrównawcze)
Wspólna Polityka Rolna - Cele
1. Podniesienie produktywności rolnictwa
2. Stabilizacja rynków rolnych
3. Zapewnienie zaopatrzenia w produkty rolne
4. Zapewnienie ludności zatrudnionej w rolnictwie godziwych warunków życia
5. Umożliwienie konsumentom nabycia artykułów rolno - spożywczych po rozsądnych cenach
Centrum informacji europejskiej -httpl://www. cie.ukie.gov.pl
Stowarzyszenie wg.Hollsteina
To mniej niż akces do Wspólnoty ale więcej niż układ handlowy.
Kraj stowarzyszony jest czymś więcej niż krajem trzecim - jest krajem znajdującym się w stosunkach uprzywilejowanych ale nie jest krajem członkowskim i nie uczestniczy bezpośrednio w mechanizmach instytucjonalnych Wspólnoty , posiada jednak indywidualne powiązania z organami Wspólnotowymi
Stowarzyszenie z WE
Tzw. stare umowy stowarzyszeniowe:
Turcja , Cypr , Malta ( lata 60,70- te)
Efekt : unia celna z WE , nie ma w nich wymiaru politycznego , są to umowy ściśle gospodarcze , nie ma w nich mowy o przyszłym członkostwie .
Układy Europejskie tzw. nowe umowy stowarzyszeniowe. :
Polska ,Czechosłowacja ,Węgry -1991 r
Czechy , Słowacja , Bułgaria , Rumunia -1993 r
Litwa , Łotwa , Estonia -1995 r
Słowenia -1996 r
Efekt: strefa wolnego handlu art.przemysłowymi,pojawia się tu wymiar polityczny ,jest dialog polityczny , ostatecznym celem stowarzyszenia jest wejście do UE .
Procedury zawierania układów o stowarzyszeniu
Układy o stowarzyszeniu negocjowane są przez Komisję Europejską na podstawie mandatu Rady Unii, uprawniającego ją do podjęcia negocjacji ,a wchodzą w życie po zatwierdzeniu ich przez Parlament Europejski i Radę Unii oraz ratyfikowaniu przez kraje członkowskie UE i państwa będące drugą stroną umowy.
Układ Europejski
Podpisany :16.12.1991
Wszedł w życie :01.02.1994.
Umowa przejściowa
Obowiązuje od : 01.03.1992 r
Jest częścią handlową Układu Europejskiego ; zakłada utworzenie w ciągu 10 lat ( do 2002 roku ) strefy wolnego handlu art. Przemysłowymi między PL a WE .
Zasada Standstill -zas. niepogarszania warunków narodu , nie mogą być wprowadzane cła na art. Przemysłowe ani żadne ograniczenia ilościowe itp.
Zasada asymetrii - zas. nierównomiernego i nierównie szybkiego otwierania rynków przez obu partnerów.
UE - zniosła cła w 1992 r na 55% art. przemysłowe importowane z PL
PL -zniosła cła na 27% art. Przemysłowe importowane z UE
Cele Układów Europejskich :
* Ustanowienie odpowiednich ram dialogu politycznego ,który umożliwi rozwój bliskich stosunków politycznych między stronami
* Popieranie rozwoju handlu i harmonijnych stosunków gospodarczych między stronami
* Wspieranie rozwoju gospodarczego
* Pomoc finansowa i technologiczna
* Popieranie współpracy w dziedzinie kultury
* Wypracowanie właściwych ram stopniowej integracji państw tego regionu z UE w zakresie wspólnych polityk
Art.0 Traktatu o UE ( wcześniej art.237 Traktatu o EWG" Każde państwo europejskie może ubiegać się o status członka unii "
Kryteria przystąpienia do UE sformułowane podczas szczytu w Kopenhadze -czerwiec 1993 r
1. Stabilny porządek demokratyczny
* Poszanowanie praw człowieka
* Ochrona mniejszości narodowych
* Pluralizm demokratyczny
2. Gospodarka rynkowa (dla wszystkich czynników )
3. Zdolność do sprostania konkurencji obowiązującej w państwach Unii
4. Zdolność do podjęcia obowiązków członków Unii
5. Zdolność Unii do przyjęcia nowych członków
Procedury przyjęcia do UE
1. Zgłoszenie wniosku przez kraj kandydujący w Radzie UE
2. Wniosek Rady UE o przygotowaniu opinii przez KE
3. Obrady Rady UE na temat opinii i podjęcie decyzji o rozpoczęciu rokowań z kandydatem
4. Otwarcie negocjacji w sprawie członkostwa
5. Zaliczenie negocjacji
6. Wydanie zgody na członkostwo przez Parlament Europejski
7. Podpisanie traktatu w sprawie akcesji
8. Ratyfikacja traktatu przez parlamenty krajowe i PE
9. Przyjęcie kraju kandydującego w poczet członków UE
Kalendarium Polski
* 08.04.1994 - wniosek PL o członkostwo w UE
* lipiec 1997- awis Komisji Europejskiej
* 31.03.1998 - rozpoczęcie negocjacji preskcesyjnych
* kwiecień 1998 - ogłoszenie "Partnerstwa dla członkostwa"
* 10.11.1998 -rozpoczęcie negocjacji właściwych
Kraje kandydujące
1gr. PL, Czechy , Węgry , Estonia , Słowenia, Cypr ( negocjacje preakcyjne)
2gr. Słowacja , Rumunia , Bułgaria , Litwa , Łotwa , Malta , Turcja
Motywy członkostwa
1. ekonomiczne
* pogłębienie integracji w zakresie obrotów art. przemysłowymi z poziomu swobodnego handlu do poziomu Jednolitego rynku wewnętrznego
* objęcie JRW art. rolno - spożywczych , podczas gdy stowarzyszenie nie stwarzało warunków dla integracji sektora rolnego nawet na poziomie SWH
* dostęp do funduszy unijnych w tym zwłaszcza funduszy strukturalnych, funduszy kohezyjnych , oraz środków pomocniczych związanych z realizacją wspólnej polityki rolnej
* wzrost wiarygodności PL na arenie międzynarodowej , w oczach zagranicznych partnerów handlowych oraz inwestorów - poczucie większej stabilności politycznej i gospodarczej ( powinno się przyczynić do zwiększenia napływu kapitału w formie bezp. Inw. Zagr.)
* import impulsów stabilizacyjnych krajów UE
* intensyfikacja impulsów rynkowych wzmacniających intensywność konkurencji
2. polityczne
* kwestia bezpieczeństwa - członkostwo PL w UE zwiększa poczucie bezpieczeństwa . jest to kwestia niezmiernie istotna również dla samej unii , która postrzega przyłączenie PL jako rozszerzenie strefy stabilności i bezpieczeństwa w Europie dalej na wschód
Zewnętrzne i wewnętrzne koszty zaniechania jako motywy członkostwa PL w UE
rezygnacja ze starań o członkostwo w sytuacji gdy :
* wysiłki takie podejmą inne kraje Eur. Śr.-Wsch.stowarzyszone z UE relatywnie pogorszyłyby pozycję PL w Europie
* mogłoby wywołać efekt psychologiczny w polskim społeczeństwie zwłaszcza wśród przedsiębiorców, którzy godzą się na kosztowne dostosowanie w oczekiwaniu nadzwyczajnych przyszłych zysków wynikających z uczestnictwa w unii gospodarczej i handlowej
Koszty jakie ponosi od początku lat 90 - tych Polska gospodarka częściowo tylko wynikają z procesów integracyjnych a w dużej mierze jednak podyktowane są samym procesem transformacji rynkowej
Polskie anachronizmy akcesyjne ( wady )
* nieprawidłowa struktura zatrudnienia - przerost zatrudnienia w rolnictwie przy jednoczesnym niedorozwoju usług
* zła struktura własności - przerost własności publicznej i państwowej
* marnotrawstwo zasobów
* brak klimatu sprzyjającego aktywności innowacyjnej , niski poziom wew. i zewn. aktywności innowacyjnej
* niski poziom wydajności czynnika ludzkiego
* niski poziom DN per capita ( 3-4 krotnie niższy niż w najbogatszych krajach UE )
* niekorzystna struktur polskiego eksportu z dominacją towarów pracochłonnych , surowcochłonnych
* nierówności rozwoju regionalnego - inwestorzy zagraniczni za regiony b. atrakcyjne uznają jedynie Mazowsze , Pomorze ,Śląsk
* niedostatek wysoko wykwalifikowanych kadr , niedocenianie znaczenia kształcenia ustawicznego
* biurokracja
* jednostronne uzależnienie kapitałowe i technologiczne polskiej gospodarki od krajów wysokorozwiniętych
* brak szczelności polskich granic , zwłaszcza wschodniej
Najtrudniejsze problemy państw Europy Śr . i Wsch.
* Słaba wydolność sądownictwa i administracji
* Korupcja
* Zanieczyszczenie środowiska i brak efektywnej polityki ochrony środowiska
* Dostosowania w rolnictwie - kosztowne , wymagające dużych nakładów pracy
* Uszczelnienie granic
* Mniejszości narodowe - problem polityczny
Atuty PL jako kraju kandydującego
* Duży chłonny rynek ( 40 mln konsumentów)
* Korzystne położenie geograficzne
* Szybko rosnący PKB
* Stosunkowo tani czynnik ludzki ( tylko w porównaniu z kr. Unii ,z kr, kandydującymi już nie )
* Postępujący proces unifikacji polskiego procesu prawnego
* Rosnące aspiracje edukacyjne znacznej części Polaków
* Dziedzictwo kulturowe
* relatywna stabilność systemu demokratycznego(przedstawiciele UE podkreślają brak problemów dotyczących mniejszości narodowych)
* obszary niezwykle atrakcyjna pod względem turystycznym ( niestety bez odpowiedniego zaplecza)
* społeczne poparcie dla procesów integracyjnych ( obecnie 56% respondentów opowiada się za przystąpieniem PL do UE )
Priorytety UE w dziedzinie edukacji
Równość szans edukacyjnych
* emigracja - uczniowie innych narodowości są automatycznie obejmowani prawem
szkolnym kraju przyjmującego
* uczniowie niepełnosprawni - pomoc uczniom niepełnosprawnym poprzez tworzenie szkół integracyjnych , program Helios
* równouprawnienie - jednakowe traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie kształcenia, doskonalenia zawodowego , ubiegania się o prace i warunków wynagrodzenia
* analfabetyzm - analiza stopnia skolaryzacji młodzieży oraz wdrożenia specjalnego analfabetycznego programu
* ochrona zdrowia i życia uczniów - problem uzależnień wśród młodzieży i negatywnych skutków cywilizacji
1. równość szans edukacyjnych w odniesieniu do dzieci innych narodowości , języków
wyznań , dzieci imigrantów
2. podniesienie jakości kształcenia poprzez:
* reformę programów
* eliminowanie encyklopedyzmu
* wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki
* reformę systemu orientacji i poradnictwa zawodowego
3. modelowanie nowoczesnego kształcenia nauczycieli , którego podstawy stanowi :
* wykształcenie akademickie
* twórcza innowacyjna postawa
* podnoszenie kwalifikacji i wiedzy oraz dokształcanie umiejętności nauczyciela w
procesie kształcenia ustawicznego
4. Wychowanie Europejczyka - " obywatela świata"
* Wychowania dla pokoju i demokracji
* Nauka j. Obcych
* Tolerancja religijna
* Wymiana młodzieży
Negocjacje akcesyjne - Cechy ( PL 13 obszarów zamkniętych )
Rokowania zmierzające do członkostwa w UE nie są typowymi negocjacjami , gdzie każdy partner wyznacza swoje maksymalne cele , lecz zakłada osiągnięcie kompromisu na poziomie wyznaczonym przez wzajemne ustępstwa.
Przedmiotem nie są stosunki pomiędzy nami a nimi lecz między przyszłymi partnerami .
Istotą tych rokowań jest bowiem sposób perspektywicznego funkcjonowania aplikanta jako członka UE. Państwo aspirujące jednocześnie się transformuje i integruje.
Akcesja oznacza pełną akceptację przez kandydata faktycznych i potencjalnych praw i zobowiązań wynikających z systemu UE i jego ram instytucjonalnych
* Treść , zasady i cele ,podstawowych dokumentów statusowych UE w tym traktat z Maastricht
* Wynikającej z tego legislacji oraz orzeczeń / Trybunał Sprawiedliwości /
* Aktów niższego rzędu ( regulacja , oświadczenia ) przyjmowanych na szczeblu unijnym
* Porozumień międzynarodowych ,których sygnatariuszem jest UE
* Umów zawartych między członkami UE stwarzających skutki prawne dla UE
Negocjacje są niesymetryczne - nie daje odczuć kandydatowi że to on chce dotrzeć do ugrupowania i to on musi zaakceptować wszystkie reguły panujące w UE , a nie domagać się jakiegoś preferencyjnego traktowania .
Zasady negocjacji stosowane przez unię
* Priorytetowo traktowane jest prawodawstwo unijne , wymagania rosną lawinowo
* Możemy liczyć na okresy przejściowe ale nie na inne warunki / okres przejściowy taki sam lub zbliżony dla wszystkich wyjątków/
* Narasta elastyczność UE w technice modyfikacja dotyczy okresu przejściowego
* Przy rozszerzeniu UE woli tworzyć nowe instrumenty niż reformować istniejące
* Woli negocjować z gr. Państw a nie z pojedynczymi krajami
Komitet integracji Europejskiej
PL
* Pełnomocnik do spraw integracji - 1996r J.S.Wolski
* Szef : Danuta Hubner( wcześniej - Czarnecki ,premier Buzek )
* Szef zespołu zadaniowego do spraw negocjacji akcesyjnej : Van der Pas
* koordynator od strony Polski : Kułakowski ,Mazowiecki od strony UE Gaudezi
PHARE
Fundusz którym zarządza i decyduje o podziale Komisja Eurpejska
Istnieje od 1990 roku ( inicjatywa 1989 r), na początku przeznaczony był dla Polski i Węgier , obecnie dla 11 państw . inicjatorem były najbardziej uprzemysłowione państwa świata ( g 24 ) 1 okres 1990 - 1994 wykorzystano 68 % . - fundusze 5 lat planowanie roczne ( projekty roczne )
2 okres 1995 - 1999 wykorzystano 30 % - 5 letni program indeksacyjny ( wieloletni)
200 mln eqe - rocznie na : - wspieranie procesów transformacji i demokracji gospodarczej przezwyciężanie ekonomicznych i społecznych skutków przekształceń strukturalnych
2 połowa lat 90 tych (1995-1999) - wspieranie procesu integracyjnego przyspieszenie procesów dostosowawczych , przygotowawczych do członkostwa w UE
Polska otrzymuje ok. 23- 24 % całości funduszu PHARE
Rodzaje realizowanych programów
1. programy narodowe - uzgadniane bilateralnie z każdym krajem 80 %
2. programy wielonarodowe - o przeznaczeniu decydują kraje stowarzyszone
3. programy horyzontalne - o przeznaczeniu śr. finansowych decyduje Komisja
4. programy transgraniczne - wsp. Współpraca pomiędzy co najmniej 1 krajem UE i 1 stowarzyszonego : przejścia graniczne , modernizacja Colegium Polonicum
do 1999 r wszystko co uzyskano z PHARE było dotacjami tzn. 100 % kosztów projektów pokrywała Unia, obecnie fundusz PHARE został zreformowany ( PHARE 2000 , 2001 ), będzie wspierał procesy przyjęcia ustawodawstwa Wspólnoty .
Uwzględnia prognozy roczne , finansuje 75 % kosztów ,przeznaczony jest na :
* budowę i wzmacnianie administracji i instytucji w krajach kandydujących i stowarzyszonych
* finansowanie regionalnych inwestycji spełniających wymagania prawodawstwa WE
Priorytety dla Śląska
* rozwój czynnika ludzkiego - szkolenia
* restrukturyzacja przemysłu - uzbrojenie terenu pod rozwój małych przedsiębiorstw(177h )
* wsparcie endogeniczne rozwoju regionu ( Pyrzowice , 12 km dróg)
* rozwój obszarów wiejskich ( 27 gmin , 150 km kanalizacji, 50 oczyszczalni ścieków , 1700 nowych miejsc pracy )
Program SAPARD
Agenda 2000.
Cel :
* finansowanie modernizacji rolnictwa rozwój przemysłu spożywczego
* rozwój wsi
roczny budżet programu wyniesie 0,5 mld Euro, łącznie dla wszystkich państw
roczna alokacja środków SAPARD dla PL od 2000 r => 169 mln Euro rocznie
Fundusz ISPA
Cel : rozwój infrastruktury związanej z ochroną środowiska i infrastruktury transportu
Środki dzielone pomiędzy te dziedziny w równej wysokości .W wielkość funduszu = 1 mld Euro dla 10 krajów .
Polska otrzymała 250 - 300 mln Euro na ochronę środowiska 125- 150 mln Euro rocznie
Warunki przyznania funduszu :
* inwestycje powyżej 5 mln Euro
* zasada współfinansowania pół ( 25 % )
* adresowany do samorządów ( 5 woj. zakwalifikowanych )
integracja-proces gospodarczego scalania
istota integracji - dostosowania i przeobrażenia w strukturze integrujących się elementów , scalających je i tworzących spójną i komplementarną ekonomiczną strukturę całego obszaru.
Warunki int. -
- komplementarność struktur int. Się państw ( rzeczywista lub potencjalna )
- wysoki poziom rozwoju gospodarczego
- pro int.pol. państwa
regionalna specyfika int. Wynika z różnic w :
- war. Naturalnych
- og. Poziomie rozwoju
- str. Gospodarki
- stopniu wzajemnej komplementarności
- stos. Politycznych , kulturowych
przyczyny tendencji do integracji -
kraje wysokorozwinięte - tendencja do rozwoju przemysłu i postępu tech . =>nierówność rozw. Wszystkich ogniw prod , a z drugiej str konieczność rozwoju na wielką skalę . z uwagi na nakłady konieczność znajdowania nowych rynków zbytu . zgodnie z teorią handlu wewnątrz gałęziowego jest to możliwe tylko w kr, wysoko rozw, bo : brak funduszy na zakup drogich , nowoczesnych środków prod,- niskie dochody ludności czy brak środków na zakup śr. konsumpcyjnych w kr.rozwijających się
Przyczyny obiektywne int. krajów wysokorozwiniętych :
- szybki postęp tech
- rozwój nowych gałęzi produkcji przem.
- Rozwój nowych potrzeb konsumpcyjnych
- Rozwój nowych zaspokajania potrzeb
- Chęć dorównania USA i Japonii
Kraje słabo rozwinięte
Chęć ułatwienia i przyspieszenia poprzez int. rozwoju gosp. - gł. dzięki inwestycjom infrastrukturalnym.
Charakter ugrupowań integracyjnych
1. Formalny - zinstytucjonalizowany
* Int.umowna państw suwerennych: EWG,EFTA,NAFTA,ASEAN
* Int.umowa państw dobrowolnie ogr. Suwerenność na rzecz instytucji integracyjnych - UE
* Int. Politycznie nierównoprawna - kiedyś Anglia ,Francja i kolonie
* Int. Ekonomicznie nierównoprawna- Kanada - USA, Meksyk - USA
Typy ugrupowań int.
1. strefa wolnego handlu -
- likwidacja ceł i ogr. Ilościowych w obrotach między kr. członkowskimi
- autonomia w zakresie pol. Celnej i handlowej z kr. Trzecimi
2. unia celna
SWH + wsp. Taryfa celna i pol. Handlowa z kr. Trzecimi
3. Wspólny rynek
UC+ swobodny przepływ czynników produkcji ( kapitał, ludzie)
4. Jednolity rynek wewnętrzny
UC+ WR+ stopniowa koordynacja i ujednolicenie poszczególnych dziedzin polityki gosp /zniesienie ceł, ogr,ilościowych , jakościowych
5. Unia gospodarcza , polityczna walutowa,
6. Pełna integracja / ustanowienie organów ponadpaństwowych pełna koordynacja polityki ekonom.( monetarnej , fiskalnej , rolnej)transportowej,bawawczo rozw.,ustawodastwa, pol.wewnętrznej,zagranicznej,obronnej,
Zalety integracji
- Powoduje ograniczenie lub zaniechanie działalności gosp. o niskiej efektywności
- Stwarza war. Dla poprawy konk. W skali mię.
- Umożliwia poszczególnym kr. Specjalizację w badaniach naukowo - badawczych
Wady-
Stosowane środki polityki gosp. muszą być uzgadniane z pozostałymi kr. ugrupowania
Efekt przesunięcia
Dotyczy hadlu pomiędzy kr. członk.strefy wolnego handlu lub unii celnej oraz ich handlu z kr. trzecimi . jest to przesunięcie obrotów tow. Z kr. spoza unii do unii
występuje gdy :
- znoszona między kr. strefy lub unii celnej stawka celna jest wyższa od różnicy w kosztach produkcji danego tow. W tych krajach i kr, trzecich
- cenowa elastyczność popytu w kr. unii lub strefy imp.go poprzednio z kr. trzecich jest odp. Wysoka
- w pozostałych kr. str. Lub unii cenowa elast. Jego podaży jest odp. Wysoka
nie wystąpi gdy :
- jakiegoś dobra nie produkuje się w kr.unii ze wzg . na klimat
- gdy podaż dobra na rynku unii jest niewystarczalna
efekt ten mogą być osłabiony lub anulowany jeśli eksporterzy z kr. trzecich do kr. strefy lub unii obniżą swe ceny eksportowe=> gdy :
- wyst. Silne ograniczenie eksportu do strefy , unii
- im niższa jest elast. Cenowa ich podaży na eksport do strefy , unii
- im ważniejszy jest dla nich rynek strefy, unii
Efekt kreacji -
Oznacza wytworzenie nowych strumieni handlu pomiędzy czł. Strefy lub unii. Tow. Wytw. W poszczególnych kr. strefy lub unii zaczynają być traktowane na rynkach innych kr. tejże strefy lub unii preferencyjnie na skutek zniesienia ceł i barier w handlu
Występuje gdy -
- Znoszona stawka celna jest niższa niż różnica w kosztach produkcji danego towaru
- Cenowa elastyczność popytu na ten towar w kr. o wyższych kosztach prod. jest odp. Wysoka
- Odpowiednio wysoka jest elastyczność cenowa podaży tego tow z kr. w którym jego koszty prod.są niższe
Kalendarium integracji
1949- Rada Europy - org o char. Ponadpaństwowym
18.05.1951- Traktat Paryski ( EWWIS) z inicjatywy Fr , Niemcy, ( 6 państw - Fr, Niem,Wł, Belgia,Hol,Luks.- ugr. Branżowe- górnictwo hutnictwo
23.03.1957- Traktat Rzymski o utw. Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej(EURATOM) i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej ( EWG)
01.01.1958 - wejście w życie Trakt. Rzymskich - cel - wyrównywanie poziomu gosp. państw czł.
Lipiec 1968- unia celna w EWG
01.01.1973 Wielka Brytania , Dania, Irlandia + EWG
01.01.1981 Grecja + EWG
01.01.1986 Hiszpania , Portugalia+EWG (przyczyny pol.)
luty 1986 - Jednolity Akt Europejski (JAE)
01.07.1987- wejście w życie JAE
styczeń 1993 jednolity rynek wewnętrzny
Cztery wolności rynku wewn.
1. wolny ruch osobowy
2. wolny przepływ usług
3. wolny przepływ towarów
4. wolny przepływ kapitału
luty 1992 Traktat z Maastricht
01.11.1993 wejście w życie Trakt. Z Maastricht( ma powst. Unia pol, gosp, walut, do1999)
01.01.1995 UE+ Austria, Szwecja, Finlandia( char. Ekonomiczny)
01.01.1999- unia walutowa
Kryteria korwengencji
( traktat z Maastricht)
1 . kryterium monetarne:
roczny wskaźnik wzrostu cen w państwie członkowskim nie może być wyższy o więcej niż 1,5 punkta % od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE o najniższych pod tym względem wskaźnikach
4 . wysokość średniej nominalnej dł. stopy% nie może przekroczyć o więcej niż 2 punkty % śr. nominalnej długookresowej stopy% w 3 kr. UE o najniższym rocznym wskaźniku inflacji
kryteria fiskalne
2 . wysokość deficytu budżetowego nie może przekroczyć 3% PKB
Wysokość długu pobl. Nie może przekroczyć 60% PKB
Kryterium walutowe
Przez co najmniej 2 lata musi zachować normalny przedział wachań kursu walut . nie może nastąpić dewaluacja ( + - 2,25%)
Do u walutowej nie należą : Grecja ,Dania, W. Brytania
01.01.1999- wprow. EURO(do2002 EUEO+ inne waluty w obiegu .od 01.01 2002EURO + wszystko przeliczane na EURO wprowadzenie do obiegu . od01.072002 EURO jedyny śr płatniczy
korzyści z przystąpienia do unii walutowej
1. stabilizacja polityki i parametrów makroekonom.
2. Konieczność reform
3. Obniżenie stopnia ingerencji państwa w gosp,
4. Niska inflacja
5. Ogr. Ryzyka zmiany kursów walutowych
6. brak kosztów wymiany walut
7. Rozwój rynku kapitałowego
8. Lepsza alokacja
9. Obniżenie krótkoterm stopy%
10. Porównywalność cen i płac
11. Konkurencyjność , specjalizacja
12. Ożywienie handlu
13. Mobilność siły roboczej
14. Min. Ryzyka kryzysów gosp.
15. Dostrojenie cyklów gosp
16. Motor integracji politycznej
17. Eliminacja wstrząsów polityki walutowej
Polityka regionalna
Realizowana jest przez:
1. Fundusze strukturalne
2. F. Spójności
3. Euroregiony
Fundusz spójności
fundusz kohezyjny- adresowany do 4 najbiedniejszych państw: Portugalii, Grecji, Irlandii
.wymóg:
dochód na 1 mieszkańca mniejszy niż 90% średniego PKB per kapita wUE
zasada współfinansowania- 50% do75% pokr.UE
cel: rozwój infrastruktury i ochrona środowiska
bariera absorpcji wynika z braku przygotowania danego państwa do absorpcji pomocy UE lub braku środków na finansowanie
polityka regionalne
cele:
1. Promowanie rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów zacofanych ( 70%środków)
2. Restr. Regionów dotkniętych upadkiem przemysłu(6%)
3. Zwalczanie dł. bezrobocia i włączenie młodzieży oraz osób zagrożonych od życia zawodowego
4. Przystosowanie siły roboczej do przemian i zmian systemu produkcji
5. Reforma rolnictwa
6. Popierania rozwoju terenów wiejskich
7. Rozwiązywanie problemów słabo zaludnionych regionów nordyckich
Fundusze strukturalne
Dla wszystkich państw
Wymóg: PKB na mieszkańca w regionie nie wyższe niż 75%śr.PKB na mieszk.UE
Droga ubiegania się o pomoc dla regionów:
1. komisja europejska- okr. Priorytety pol.reg.
2. państwo czł.- przedstawia region do pomocy
3. KE- przegląd i akceptacja regionów
4. Pc- plan rozwoju
5. Obustronne negocjacje
6. KE Ramowy Plan Wsparcia Wspólnot
7. PC- uruchomienie progr.
Zasady polityki regionalnej w UE
1.zasada koncentracji - skupienie max. Części śr. UE w regionach znajdujących się w najtrudn. Syt.
2.zasada partnerstwa -
współdziałanie KE a odpowiednimi władzami publ. Na szczeblu kr. reg, lokalnym
3.zas. programowania -
skupia się na trwałym rozwiązaniu problemu danego regionu z uwzgl. Wieloletniego horyzontu czasowego i planowania
4.zas. kofinansowania -
współfinansowanie
EUROREGIONY-
Inicjatywa polega na wyodrębnieniu obszarów przygranicznych co najmniej 2 państw na którym obszarze są dogodne war. Dla inwestycji, szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej 1/3 śr. z budżetu UE - Euroregiony
33- 37% środków
1
1Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Międzynarodowe stosunki gospodarcze

190 IP banned