Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Cła

 
Podwyżka cła nie zmieni ilości dostaw, zmienia się natomiast ich struktura (struktura podaży), wzrośnie podaż  krajowa towarów , spadnie ilość towarów importowanych.
27. wzrost cła spowoduje, ze zwiększy się ilość towarów na rynku, zmieni się też struktura- będziemy mieli mniej towarów importowanych i wiecęj towarów krajowych. W tym przypadku gospodarka zmierza w kierunku eliminowania importu, rosnie ilość towarów produkcji krajowej, które zaczynają przeważać na rynku, obniża się ich jakośc, pojawia się tendencja do spadku ceny.
28. po podwyżce cła zmaleje łączna ilośc towaru na rynku, zwiekszy się ilość towarów krajowych na rynku 9 ich udział). Sytuacja zmierza w kierunku rynku sprzedawcy, wzrosna ceny towarów. Nie można podwyższać cła, gdyż doprowadzi to do trudnej sytuacji na rynku, stracą na tym konsumenci, a zyskają producenci krajowi.
29. ilościowo nie zmieni się nic , zmieni się natomiast struktura. Znacznie zwiększy się udział towarów krajowych a zmniejszy się towarów importowanych. Kozrystna sytuacja dla bilansu handlowego, niekorzystna dla konsumentów.
30. Ilość towarów na rynku nie zmieni się , spadł import towarów, ale o tyle samo wzrosła podaż towarów krajowych.
31. Wzrost cłą obniży podaż towarów na rynku, zmierza to do rynku producenta. Pojawia się tendencja do wzrostu ceny do pewnego poziomu. Wzrost ceny do pewnego poziomu nie poprawi sytuacji, tylko zmniejszy import, nie należy podwyższać cła, pogorszy się sytuacja konsumentów, a w niewielkim stopniu poprawi się sytuacja producentów.
32. import spadnie nieznacznie, wrośnie produkcja krajowa. Mamy absolutnie więcej towaru na rynku. Występuje rynek nabywcy, tendencja do spadku cen, tzn. że cło było za wysokie. Spadek cen spowoduje eliminacje części producentów krajowych.
33. efekt kreacji handlu – może pojawić się w trzech przypadkach: gdy kraje udzielaja sobie preferencji celnych, tworzą strefę wolnego handlu lub tworzą unie clną – wyraża się we wzroście wolumenu wzajemnych obrotów handlowych. Pewne towary , które uprzednio  w warunkach prowadzenia przez poszczególne kraje autonomicznej polityki celnej nie mogły być importowane, gdyż ich ceny importowe po doliczeniu ceł były wyższe od cen krajowych, stają się  przedmiotem handlu bądź unii celnej. Bez obciążeń celnych są one tańsze od produkowanych w kraju. W efekcie tworzy się nowy strumień , tym silniejszy, im poziom zniesionych stawek był wyższy, a różnice w kosztach produkcji większe.
34. efekt przesunięcia handlu – wyraża się w zwiększeniu udziału krajów należących do unii celnej w handlu krajów-członków unii oraz w zmniejszeniu udziału krajów trzecich, w wyniku przesunięcia źródeł zakupu określonych towarów z krajów nawet o niższych kosztach produkcji, lecz pozostających na zewnątrz unii, do krajów wchodzących w skład unii celnej.
35/36.narzędzia parataryfowe – pełnią taka samą funkcję jak cła, ale cłami nie są – podnoszą ceny towarów importowanych na rynku krajowym, ale czynią to w inny sposób niż cła.np. – opłaty wyrównawcze, - subwencje, - zwolnienie od podatków w eksporcie,  - narzuty podatkowe w imporcie
38. specjalne instrumenty regulacji handlu międzynarodowego towarami rolno spozywczymi to: - cena progu, - wielkość progowa importu.
42. subwencje eksportowe – oznaczają zakłócenie w funkcjonowaniiu mechanizmu konkurencji. WTO zwalcza tę forme regulacji, lecz niektóre towary sa objęte choć częściowymi subwencjami.. zadaniem subwencji eksportowych jest pomoc w zwiekszaniu sprzedaży za granicą przez poprawę konkurencyjności towarów krajowych na rynku zagranicznym.
43.subwencje: - bezpośrednie, tj. w formie środków finansowych efektywnie wypłacanych eksporterowi np. w formie
dotacji wyrównującej różnicę między ceną światową a wyższą ceną wewnętrzną towaru; - pośrednie, np. finansowanie badań nad nowym produktem, ulgi podatkowe, udzielenie kredytów nie oprocentowanych lub według stopy oprocentowania niższej od obowiązującej. W praaktyce , ze względu na zakaz WTO dotyczacy wspierania eksportu przemysłowego subsydiami, są one stosowane w ukrytych formach, natomiast w odniesieniu do eksportu rolnego są stosowane w formie bezpośredniej.
44.subwencje pośrednie – np. . finansowanie badań nad nowym produktem, ulgi podatkowe , udzielenie kredytów nie oprocentowanych lub według stopy oprocentowania niższej od obowiazującej. W praktyce , ze względu na zakaz WTO dotyczący wspierania eksportu przemysłowego subsydiami, są one stosowane w ukrytych formach, natomiast w odniesieniu do eksportu rolnego są stosowane w formie bezposredniej.
45.korzyści subwencji – konsumenci w kraju importującym mogą odnieść korzyść z tego tytułu jeśli posrednicy nie podniosą cen  do poprzedniego poziomu
46.negatywne skutki subwencji – zwiększony napływ subsydiowanych wyrobów na rynek światowy powoduje obniżenie ceny światowej danego wyrobu, tracą producenci podobnego towaru w kraju importującym – tańszy import eliminuje część z nich z rynku.
47.czemu slużą depozyty  importowe – importer, który pragnie uzyskać pozwolenie na przywóz towarów może być zobowiązany do wniesienia pewnej kwoty stanowiącej odsetek wartości towaru importowanego jako nieoprocentowanego depozytu, jest to obciążenie dla importera, które działa ograniczająco na przywożone towary .
48.bariery pozataryfowe – mają na celu ograniczyć import  ale czynią to w inny sposób niż cła i środki parataryfowe. Są to np.  – ograniczenia ilościowe, - ograniczenia dewizowe, - transakcje kompensacyjne,  - handel państwowy. Rodzaje : 1 kontyngenty – taryfowe, - nietaryfowe ;  kontyngenty importowe, kontyngenty eksportowe
49.ograniczniea ilościowe – nazywane też kwotami  lub kontyngentami oznaczają wprowadzenie okreslonego limitu dopuszczalnej wielkości importu. W skrajnym przypadku limit taki może wynosić  0  i wtedy mamy do czynienia z zakazem importu 9 lub eksportu) – oddziaływują zaróewno na wolumen importu jak i na ceny importowanych towarów- może to być wykorzystane do poprawy bilansu handlowego lub do ochrony produkcji krajowej, wzrasta cena krajowa
50.ogranicznie importu i eksportu  odnoszą się one dosytuacji w których eksporter pod naciskiem importera dobrowolnie ogranicza swój wywóz na rynek partnera.( VER) . celem VERs jest ograniczenie importu w celu ochrony swojego rynku producentów danego dobra.. negatywnym skutkiem VERs jest deformowanie strumieni wymiany i ogranicznei możliwości eksportowych krajów najbardziej dynamicznych i efektywnych.
51/52/53. ograniczenia dewizowe – są to całkowite lub cześciowe zniesienie swobody obrotów dewizowych . obroety te zostają poddane kontroli lub są w pełni przejmowane przez administracje państwową. Wyrazem tego jest obowiazek odsprzedawania bankom dewiz zarobionych za granicą . ograniczenia te mogą dotyczyć  całości lub części obrotów z zagranicą tak jak i  partnerów , wymienialność waluty może mieć charakter  wewnetrzny,  zewn., całkowity ..istnieje też niewymienialność: - wew. – nie ma swobody wymiany na dewizy swojej waluty, - zewn. Przeds. I instytucje maj zezwolenie na wyminianie  waluty na dewizy ..efektem jest rozwój transakcji bezgotówkowych.
54. liberalizm po II wojnie światowej  - okres powojenny do dnia dzisiejszego nayzwany jest okresem liberalizacji. Do 86 r liberalizacja przejawiała się tylko obniżeniem cen. Od 86 roku do dziś przejawia się obniżaniem ograniczeń  para-  i pozataryfowych. Po II w.ś. nie było gospodarki liberalnej, każdy kraj wprowadzał szereg ograniczeń  dla rozwoju handlu, ponieważ podczas II w.ś. zawieszono wymienialność walut i wprowadzono kontrole panstwową nad przepływem towaró. Jedynie dolar był wymienialny  na złoto i inne waluty i był bardzo silny, lecz nie miał partnerów. dlatego po II iw.s.  amerykanie zastanawiali się w jaki sposób doprowadzić do wymienialności walut, miało to na celu stworzyć im rynki zbytu na towary, których produkcja wzrosła w czasie wojny. W usa pojawił się kryzys nadprodukcji, usa mogły znaleźć rynki zbytu albo zamknąć fabryki, tak więc usa były prekursorem liberalizmu.
56.powstanie GATT  - powstało w 47 roku z inicjatywy USA  - Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlowych – celem  było zmnijeszenie ceł i innych ograniczeń w hz. Zanim powstał gatt amerykanie chcieli wprowadzić organizację ITO, która miała statutowo zapewnić wolny handel. Gatt był tylko produktem ubocznym przy staraniu się o utworzenie ito. Kraje nie zgodziły się na powstanie ito, doszło do tego dopiero w 1995 w momencie powstania wto, celem gatt było negocjowanie  , rozłożenie obniżek ceł na lata, stopniową likwidację ceł.obniżek celnych, natomiast ito miało zapewnić likwidację ceł od samego początku(wolny handel) bez żadnych ograniczeń. WTO obejmuje natomiast nie tylko obniżki ceł ale też ograniczenia para- i pozataryfowe.
57.OEEC  i OECD – OEEC powstało w 48 roku z inicjatywy USA – europejska organizacja współpracy gospodarczej – członkami tej organizacji było 16 krajów europy, a głównym celem była likwidacja ograniczeń w handlu międzynarodowym . w 1960 roku Oeec przekształciła się w OECD – organizacja współpracy i rozwoju gospodarczego, jej celem jest promowanie rozwoju gospodarczego.
58 zasady GATT 1 art. GATT stosowanie innych ograniczeń poza cłami było zabronione, dlatego przez 50 lat nie wolno było w GATT dyskutować o ograniczeniach para i pozataryfowych chociaż ogólnie je stosowano, 2 zasada  mówiła o równości traktowania wszystkich partnerów, oznaczało to potwierdzenie KNU – klauzuli najwyzszego uprzywilejowania, 3 zasada to zasada wzajemności i równych korzyści, zgodnie z tą zasadą  proces liberalizacji handlu musiał być wzajemnie powiazany, co jednak nie oznacza równych poziomów ceł – od tej zasady istniały 2 wyjatki  - wzajemnemu powiązaniu nie podlegały cła preferencyjne, - mozliwość wprowadzenia ograniczeń, 4 zasada to zasada klauzuli narodowej – importowane towary nie mogą być na rynku krajowy mtraktowane gorzej niż krajowe w dziedzinie obciążeń podatkowych, form sprzedaży przewozu czy reklamy
59. rundy negocjacji GATT – 1 runda w roku 47 w genewie – cel: ewidencja wysokości taryf celnych, 2 runda w 49 w annecy ( pod genewa) – rozpoczęto negocjacje dotyczące obniżek ceł- negocjacje bilateralne, 3 runda 1951  torquay, zainicjowano tu wielostronne  rokowania dotyczące obnizek ceł, 4 runda 19556 genewa- główne rokowania miały charakter wyłącznie wielostronny, 5 runda Dillana, genewa, trwała 2 lata 60,61, była pierwszą próbą negocjacji celnych miedzy europą zach. A USA, 6 runda Kennedyego, genewa , 64-67 główna uwagę skierowanona obnizkę ceł artykułów spozywczych między europa zach a USA, 7 runda 73-79 tokyo – główna uwaga została skierowana na obniżkę taryf celnych dla surowców, 8 runda urugwajska 86-95 zakończyła się rozwiazaniem GATT, jej główna cechą było przejście od negocjacji obniżek celnych do negocjacji obniżek para i pozataryfowych.
61.UNCTAD w 64 r. W genewie  z inicjatywy zgromadzenia ogólnego ONZ powstała Konferencja narodów zjednoczonych ds. handlu i rozwoju 9 UNCTAD) konferencja jest inicjatywą krajów słabo 4ozwiniętych, której celem jest uzyskanie od krajów wysoko uprzemysłowionych większych korzyści niż te kraje im oferowały . UNCTAD sformuowało 10 postulatów wobec krajów wysoko rozwinietych. np. 1. zwiększenie wpływów z eksportu surowcowo rolniczego, 2 ustabilizownie dochodów z eksportu surowców i zywnosci, 3 wprowadzenie przez karaje  wysoko rozwinięte gospodarczo powszechnego systemu preferencji
62.konferencje UNCTAD   1 konferencja 64 genewa – załozycielska 2 konferecja 68 New delhi, 3 72 santigo de chile, 4 76 nairobi, 5 79 rok manilla, 6 83 rok belgrad, 7 87 rok genewa, 8 94 rok genewa
63. realizacja UNCTAD  1 wprowadzono powszechny system preferencji, którym objęto także szereg krajów wysoko rozwinietych, 2 preferencje krajów słabo rozwinietych ograniczono do pewnych poziomów, 3 znacznie ograniczono te preferencje dla towarów wrażliwych ( tkaniny, tekstylia, stal, żywność). Pozistałych postulatów nie zrealizowano.
64.polityka zagraniczna europ. Zach. – liberalizowała handel zagraniczny ale głównie w obrębie europy zachodniej stosując jednak szereg ograniczeń wobec krajów trzecich. Procesowi liberalizacji handlu wzajenego towarzyszyło 1 zjawisko proeksportowego rozwoju gospodarek, 2 zjawisko integracji europejskiej
65.wyrazem liberalizacji handlu wzajemnego było: 1. w 68 utworzenie   strefy wolnego handlu ( likwidacja ceł w handlu wzajemnym), 2 w 70 powstała unia celna, 3  do 65 zlikwidowano ograniczenia ilościowe w handlu wzajemnym , 4 w 59 wprowadzono zewnętrzną wyminialnośc walut, a wiec zlikwidowano ograniczenia dewizowe, 5 w 60 roku ograniczono subwencjonowanie eksportu.
66 USA do Europy  usa do 80 roku utzrymano prawie wszystkie ograniczenia w dostępie do rynku amerykańskiego. Udział handlu zagranicznego  w gospodarce USA był marginalny ok. 3-4%. Okres 1944-80 to okres  zwiększenia roli usa w gospodarce światowej. W połowie lat 50 tych eksport usa był 2- krotnie wiekszy niż eksport EWG, a w połowie lat 70 tych eksport EWG był 2,5 raza większy niż eksport USA. Świadczy to o bardzo wolnym rozwoju eksportu USA, jednocześnie tempo wzrostu gospodarczego USA systematycznie malało.
67. japonia  w latach 44-74 japonia miała okres najbardziej dynamicznego rozwoju. 1. japonia dążyła do liberalizacji rynków zagranicznych dla własnego eksportu, 2 japonia  konsekwentnie ograniczła dostęp na swój rynek eksportu z krajów wysoko rozwinietych, szczególnie dla towarów konsumpcyjnych i żywności, natomiast konsekwentnie otwierała dostęp na rynek surowców, paliw i technologii. W zagranicznej polityce ekonomicznej japoni jak i usa znacznż role odgrywało państwo, w Europie zachodniej role taka odgrywały przedsiębiorstwa.
68. Neoprotekcjonizm  opiera się na wysokich ograniczeniach poza- i parataryfowych.
70.kraje nowouprzemysłowione to takie kraje które w wyniku głębokich reform w strukturze swojej gospodarki, zwłaszcza w strukturze przemysłu i zwiększenia eksportu znacznie przyspieszyły tempo rozwoju. Dzielimy je na 3 generacje: 1. rozpoczęły swój rozwój w połowie lat 60 – korea płd., tajwan, hongkong, singapur, brazylia, meksyk; 2 rozpoczęły rozwój w połowie lat 70: tajlandia, indonezja, malezja, filipiny, turcja, cypr, jordania; 3 przyspieszyły rozwój w II połowie lat 80; indie, nigeria,egipt,algieria. Cehcą wspólna tych 3 generacji jest ta sama strategia rozwiju – strategia rozwoju otwartego, w odróżnieniu od stosowanej poprzednio strategii rozwoju autonomicznego.
71.formy promocji eksportu w krajach nowouprzemysłowionych- państwo tworzyło sprzyjające warunki dostepu do rynków zagranicznych( do eksportu towaru) poprzez obniżke barier dla tych towarów, ulgi podatkowe i kredytowe dla eksporterów
72.etapy polityki ekonomicznej k.nu. – 1 etap rozwoju – kraje wchodziły w luki w popycie, tzn. produkowały takie towary których nikt inny nie produkował, w 2 etapie kraje nowouprzemysłowione przeszły do konkurencji cenami, natomiast w etapie 3 przeszły do konkurowania jakością
73.czy istnieje mozliwość powtórzenia ich rozwoju? Ich rozwój był efektem wykorzystania niepowtarzalnychw innych czasach i regionach, warunków wewn. I zewb.. ponieważ : 1. nieprzenoszalne są warunki cywilizacyjne. Skłonności do dyscypliny i  wyrzeczeń, 2. inne są czynniki zewn., 3. inaczej postępują dziś inwestorzy zagr., 4. inne sa dzisiaj warunki kredytowe- kapitał jest droższy, 5. znacznie uległy relacje między kapitałem a pracą.praca ludzka nie może być konkurencyjna do kapitału.nie można wygrywać posiadając tania siłe roboczą, trzeba posiadać kapitał by praca była zautomatyzowana., 6. inna jest dziś koniunktura w gospodarce światowej, w tamtym okresie był duzy popyt na towary przemysłowe. Wszystko to wskazuje na to że  obecnie muszą być zastosowane inne strategie rozwoju.
74.kto do krajów słabo rozwiniętych.- mają mały udział przemysłu w dochodzie narodowym, niskie tempo rozwoju gospodarczego, szybszy od przeciętnego przyrost ludności, mały dochód narodowy na 1 mieszkańca, znaczne i rosnące zadłużenie zagraniczne, niski poziom spożycia, niska wydajność pracy.
75 kraje najsłabiej rozwinięte: brak zagranicznej polityki ekonomicznej – nie ma tu warunków do jej prowadzenia, przęciętny wiek życia to 45 lat, przeciętne spożycie poniżej 2000
76.  polityka ekonom. Krajów naftowych  cechą charakterystyczna tych krajów jest to , że główną uwagę kieruje ona nie tylko na maksymalizacje dochodu z eksportu ropy, ale także  na najkorzystniejszą lokatę  kapitału, gdyż są one znaczącym eksporterem kapitału. Dochody z eksportu ropy przewyższają mozliwości zagospodarowania tych dochodów na konsumpcję i na inwestycje. W rezultacie szoków naftowych z lat 74-78 i 74 – 80  dochopdy eksporterów ropy naftowej wielokrotnie wzrosły.
77.pułapka zadłużenia – polityke ekonomiczna krajów słabo rozwiniętych dzielimy na etapy: import substitution – polityka antyimportowa- kraje chciały się rozwinąć , zaciągały pozyczki na rzwój , ale rozwój ten nie powiódł się, więc na przełomie lat 70/80  nastapiła zmiana strategii na export oriented – polityke proeksportową w ramach tej strategii wyróżniamy trzy etapy : 1. etap polityki MFW( 82 – 83), 2. plan Bakera ( 84 – 86), 3. plan Bradyego(86 do dziś)
78.MFW i oddłużenie krajów słabo rozw. W latach 70 i 80 większość tych krajów wpadła w petle zadłużenia – stała się niewypłacalna, dlatego kraje te zwróciły się o pomoc do MFW. MFW przyjął prośbę o pomoc i zaproponował nową strategię – export orientek. Miała ona polegać na : - całkowitej rezygnacji z rozwoju produkcji proimportowej, - koncentracji na produkcji proeksportowej w tradycyjnych dziedzinach, - ograniczenie interwencjonizmu panstwowego – prywatyzacja własności państwowej. MFW wprowadził nową zasadę: - ten kto nie spłaca kredytów nie dostanie nowych, - im wyzsze zadłużenie tym większe odsetki. Po 3 latach stosowania tej strategii spadła produkcja przemysłowa i PKB dlatego strategię tą nazywa się: strategia dostosowań recesyjnych. Poza spadkiem produkcji we wszystkich tych krajach wzrosło zadłużenie, bezrobocie.
79.Plan Bradyego   w 86 roku ówczesny skretarz stanu Brady wystąpił  z nowymi propozycjami poprawy sytuacji. – dopuszcza się darowanie części długu, - zaproponował krajom słabo rozwiniętym pomoc w ukształtowaniu prężnego systemu bankowego. Ma to polegać na: 1 pomocy w budowie , zakładaniu nowoczesnych banków z dużą pomocą kapitałową krajów wysoko uprzemysłowionych, 2 na zakładaniu banków własnych krajów wysoko rozwinietych na terenie tych krajów, 3 na wprowadzeniu sprawnych metod finansowych oddziaływania na produkcje.
80.europa środkowo wschodnia
             Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Międzynarodowe stosunki gospodarcze

190 IP banned